O nas

Jesteśmy dla ludzi i zmieniamy Ich życie na lepsze.

Strong House jest Spółką w całości opartą na prywatnym kapitale krajowym i ukierunkowaną przede wszystkim na realizację małych projektów mieszkaniowych zarówno jedno, jak i wielorodzinnych oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zarząd Spółki od początku działalności przyjął politykę jakości, której nadrzędnym celem jest profesjonalne przeprowadzenie całego procesu podjętych przez siebie działań, którego produktem finalnym ma być zadowolenie Klienta i nasze.

Oferujemy jakość i zadowolenie.

Rynek pokazał, że potrzebna jest zmiana w ocenie środowiska Devepolerów i Pośredników w obrocie nieruchomościami. Dla nas istotą działania jest jakość produktu a nie jego ilość. Chcemy pokazać, że tą drogą można osiągnąć silną pozycję rynku oraz zbudować dobrą i rozpoznawalną markę.

Jesteśmy wdzięczni, że zaufali Państwo właśnie nam. Dlatego też postaramy się sprostać Państwa wymaganiom i staniemy na wysokości zleconych nam zadań. Liczymy, że w przyszłości, kiedy znowu będą Państwo potrzebować pomocy, zwrócicie się o nią właśnie do nas.

Z Pośrednikiem łatwiej i bezpieczniej!

Trzeba wiedzieć, że Pośrednik to nie „pokazywacz”. Na Pośredniku spoczywa obowiązek i odpowiedzialność za zweryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości przyjętej do obrotu. Rolą osoby reprezentującej ten wbrew pozorom trudny zawód, jest wykonywanie czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby lub podmioty umów: nabycia lub zbycia nieruchomości; nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lud do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części oraz innych mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

„Czynności zawodowe” pośrednika w obrocie nieruchomościami wykonywane są na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, których zakres określa zawarta z klientem w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) umowa pośrednictwa. W ramach takiej umowy pośrednik odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie ma prawo wglądu oraz pobierania odpowiednich odpisów i zaświadczeń zawartych w: księgach wieczystych; katastrze nieruchomości; ewidencji sieci uzbrojenia terenu; tabelach taksacyjnych i mapach taksacyjnych; planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; rejestrach członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują prawa określone w art. 180 ust. 1 pkt.2 wyżej cytowanej ustawy oraz prawa własności lokalu a także w ewidencji ludności.

Ale to nie wszystko...

Na Pośredniku ciążą również obowiązki, do których zalicza się przede wszystkim stosowanie przepisów prawa i standardów zawodowych, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, wykonywanie czynności pośrednictwa ze szczególną starannością, chronić interesy osób na rzecz których wykonywane są te czynności, stale doskonalić kwalifikacje zawodowe oraz obowiązkowo ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pośrednik, który nie wypełnia tych obowiązków podlega odpowiedzialności zawodowej i mogą być orzeczone wobec niego kary dyscyplinarne. W zależności od rodzaju i stopnia zaniedbań mogą być zastosowane np. upomnienia, nagany, zawieszenia licencji zawodowej lub jej pozbawienie.